סידרא

Triennial Cycle (Triennial Torah Cycle) / Septennial Cycle (Septennial Torah Cycle)

By Rabbi Dr. Hillel ben David (Greg Killian)

 


א, א

1.  בראשית

בראשית

ב, ד

2.  אלה תולדות השמים

 

ג, כב

3.  הן האדם

 

ה, א

4.  זה ספר תולדות

 

ו, ט

5.   נח

נח

ח, א

6.  ויזכור אלהים את נח

 

ח, טו

7.  צא מן התיבה

 

ט, יח

8.  ויהיו בני נח

 

יא, א

9.  ויהי כל הארץ

 

יב, א

10. לך לך

לך לך

יב, י

11. ויהי רעב

 

יד, א

12. ויהי בימי אמרפל

 

טו, א

13. במחזה לאמר

 

טז, א

14. ושרי אשת

 

יז, א

15. ויהי אברם

 

יח, א

16. וירא

וירא

יט, א

17. ויבאו שני

 

כ, א

18. ויסע משם

 

כא, א

19. וה' פקד

 

כב, א

20. והאלהים נסה

 

כג, א

 

חיי שרה

כד, א

21. ואברהם זקן

 

כד, מב

22. ואבא היום

 

כה, א

23. ויוסף אברהם

 

כה, יט

24. תולדות

תולדות

כו, יב

25. ויזרע יצחק

 

כז, א

26. ויהי כי זקן

 

כז, כח

27. ויתן לך

 

כח, י

28. ויצא

ויצא

כט, לא

29. וירא ה'

 

ל, כב

30. ויזכר אלהים

 

לא, ג

31. שוב אל ארץ

 

לב, ד

32. וישלח

וישלח

לג, יח

33. ויבא

 

לה, ט

34. וירא אלהים אל

 

לז, א

35. וישב

וישב

לח, א

36. ויהי בעת ההוא

 

לט, א

37. ויוסף

 

מ, א

38. חטאו

 

מא, א

39. מקץ

מקץ

מא, לח

40. הנמצא

 

מב, א

41. כי יש שבר

 

מב, יח

42. ויאמר אליהם

 

מג, יד

43. ואל שדי

 

מד, יח

44. ויגש

ויגש

מו, כח

45. ואת יהודה

 

מז, כח

 

ויחי

מח, א

46. אביך חלה

 

מט, א

47. ויקרא יעקב

 

מט, כז

48. בנימין

 

א,א

1.  שמות

שמות

ב, א

2.  וילך איש

 

ג, א

3.  ומשה

 

ד, יח

4.  וילך משה

 

ו, ב

5.  וארא

וארא

ז, ח

6.  כי ידבר

 

ח, טז

7.  השכם בבקר

 

י, א

8.  בא

בא

יא, א

9.  עוד נגע

 

יב, כט

10. ויהי בחצי

 

יג, א

11. קדש

 

יג, יז

 

בשלח

יד, טו

12. מה תצעק אלי

 

טז, ד

13. הנני ממטיר

 

טז, כח

14. עד אנה מאנתם

 

יח, א

15. יתרו

יתרו

יט, ו

16. ואתם תהיו לי

 

כא, א

17. המשפטים

משפטים

כב, כד

18. אם כסף תלוה

 

כג, כ

19. הנה אנכי שלח

 

כה, א

20. תרומה

תרומה

כו, א

21. ואת המשכן תעשה

 

כו, לא

22. ועשית פרכת

 

כז, כ

23. תצוה

תצוה

כט, א

24. וזה הדבר

 

ל, א

25. ועשית מזבח

 

ל, יא

 

כי תשא

לא, א

26. ראה קראתי

 

לב, טו

27. ויפן

 

לד, א

28. פסול לך

 

לד, כז

29. כתוב לך

 

לה, א

 

ויקהל

לה, ל

30. ראו קרא ה'

 

לז, א

31. ויעש בצלאל

 

לח, כא

32. אלה פקודי

פקודי

לט, לג

33. ויביאו את המשכן

 

א, א

1.  ויקרא

ויקרא

ד, א

2.  נפש כי תחטא

 

ה, א

3.  ונפש כי תחטא

 

ה, יד

4.  נפש כי תמעל

 

ו, א

 

צו

ו, יב

5.  זה קרבן אהרן

 

ח, א

6.  קח את אהרן

 

ט, א

 

שמיני

י, ח

7יין ושכר

 

יא, א

8.  זאת החיה

 

יב, א

9.   תזריע

תזריע

יג, כט

10.  בראש

 

יד, א

11. מצרע

מצרע

יד, לג

12. ונתתי נגע

 

טו, א

13. איש איש כי

 

טו, כה

14. ואשה כי יזוב

 

יז, א

15. אחרי מות

אחרי מות

יט, א

16. קדשים

 קדשים

יט, כג

17. ונטעתם כל עץ

 

כא, א

18. אמור

 אמור

כב, יז

19. אשר יקריב

 

כג, ט

20. וקצרתם

 

כג, טו

21. וספרתם לכם

 

כד, א

22. שמן זית

 

כה, א

 

בהר

כה, יד

23. וכי תמכרו

 

כה, לה

24. וכי ימוך

 

כו, ג

25. בחקתי

בחקתי

כז, ב

27. איש כי יפלא

 

א, א

1.  במדבר

במדבר

ב, א

2.  איש על דגלו

 

ג, א

3.  ואלה תולדות

 

ד, יז

4.  אל תכריתו

 

ד, כא

 

נשא

ה, יא

5.  כי תשטה

 

ו, א

6.  כי יפליא לנדר

 

ו, כב

7.  כה תברכו

 

ז, מח

8.  ביום השביעי

 

ח, א

9.  בהעלותך

בהעלתך

י, א

10. עשה לך

 

יא, טז

11. אספה לי

 

יא, כג

12. היד ה' תקצר

 

יג, א

13. שלח

שלח

יד, יא

14. עד אנה ינאצוני

 

טו, א

15. כי תבואו אל הארץ

 

טז, א

16. קרח

קרח

יז, טז

17. וקח מאתם מטה

 

יח, כה

18. ואל הלוים

 

יט, א

19. חקת

חקת

כ, יד

20. וישלח משה

 

כב, ב

21. בלק

בלק

כג, י

22. מי מנה

 

כה, א

23. וישב ישראל

 

כה, י

24. פינחס

פינחס

כו, נב

25. לאלה תחלק

 

כז, טו

26. יפקוד ה'

 

כח, כו

27. וביום הביכורים

 

ל, ב

28. מטות

מטות

לא, א

29. נקום נקמת

 

לא, כה

30. שא את ראש

 

לב, א

31. ומקנה רב

 

לג, א

32. מסעי

מסעי

לד, א

33. זאת הארץ

 

לה, ט

33. והקריתם לכם

 

א, א

1.  דברים

דברים

ב, ב

2.  רב לכם

 

ב, לא

3.  ראה החלתי

 

ג, כג

4.  ואתחנן

ואתחנן

ד, כה

5.  כי תוליד

 

ד, מא

6.  אז יבדיל

 

ו, ד

7.  שמע ישראל

 

ז, יב

8.  והיה עקב

עקב

ט, א

9.  שמע ישראל אתה

 

י, א

10. בעת ההיא אמר

 

יא, י

11. כי הארץ אשר

 

יא, כו

 

ראה

יב, כ

12. כי ירחיב

 

יג, ב

13. כי יקום בקרבך

 

יד, א

14. בנים אתם

 

טו, ז

15. כי יהיה בך

 

טז, יח

16. שופטים

שפטים

יז, יד

17. אשימה עלי

 

יח, יד

18. כי הגויים האלה

 

כ, י

19. כי תקרב

 

כא, י

20. כי תצא

כי תצא

כב, ו

21. כי יקרא קן

 

כג, י

22. כי תצא מחנה

 

כג, כב

23. כי תדר נדר

 

כד, יט

24. כי תקצר

 

כו, א

25. כי תבוא

כי תבוא

כח, א

26. והיה אם שמוע

 

כח, טו

27. והיה אם לא

 

כט, ט

28. נצבים

נצבים

ל, יא

29. כי המצוה

 

לא, א

 

וילך

לא, יד

30. הן קרבו

 

לב, א

31. האזינו

האזינו

לג, א

32. וזאת הברכה

וזאת הברכה

 

 

 

* * *

This study was written by

Rabbi Dr. Hillel ben David

(Greg Killian).

Comments may be submitted to:

 

Rabbi Dr. Greg Killian

4544 Highline Drive SE

Olympia, WA 98501

 

Internet address:  gkilli@aol.com

Web page:  http://www.betemunah.org/

 

(360) 918-2905

 

Return to The WATCHMAN home page

Send comments to Greg Killian at his email address: gkilli@aol.com